free web templates

Handledning


Handledning syftar på emotionell avlastning och professionell utveckling. Jag är utbildad handledare och har många års erfarenhet av arbete i olika typer av organisationer. 

Handledning för ledare och ledningsgrupper

Jag brukar säga att all besättning på en båt inte nödvändigtvis behöver dela kaptenens (ledarens) motiv för att vara på båten. Ledaren vill kanske få godset till slutdestinationen så fort så möjligt medan en av besättningsmedlemmarna vill vara på båten för att känna havsluften. En annan i besättningen vill vara ombord för att det inte finns något arbete i fastlandet och en tredje kanske delar ledarens mål med resan. En del av besättningen kan vara medvetna om sina motiv samtidigt som andra är helt omedvetna. Här blir ledarens roll ytterst viktig. Ibland behöver en ledare stöd och handledning för att hitta rätt förhållningssätt till sina medarbetare och samtidigt hålla fokus på det uppdrag som denne har. DynaSpace erbjuder handledning både i grupp och enskilt.

Debriefing

Debriefing är strukturerade samtal om en traumatisk händelse. Det kan beskrivas som en organiserad samtalsverksamhet vars syfte är att reducera psykisk stress och påfrestning.
Krishantering


Människor kan av olika anledning hamna i situationer de saknar tidigare referensramar för. Dessa kan orsakas av förändringar i det privata livet eller i arbete och kan resultera i en kris. DynaSpace erbjuder stöd och rådgivningssamtal till individer för att orientera sig på nytt med stöd av psykoterapikompetent personal. Meningen är att se vilka nya valmöjligheter som finns till buds för att komma ut ur krisen så hel som det går.


Konflikthantering

Att arbeta med andra människor kan ibland vara svårt och konfliktfyllt. Konflikter av olika svårighetsgrader kan uppstå i en arbetsgrupp. DynaSpace har lång erfarenhet av arbete med konflikthantering. Vi erbjuder stöd till chefer och personalansvariga men även stöd genom att gå in i organisationen för att lösa den konflikt som finns mellan två personer eller i arbetsgruppen.

© Copyright 2018 Marcus Anderson - All Rights Reserved